Volume ,Issue 2,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Review Article

Chinese herbal medicine for chemotherapy induced gastrointestinal side effects: a systematic review of randomized controlled trials
  Chung-Wah Chengab, Zhao-Xiang Bianab*, Li-Dan Zhongab, Justin CY Wuc, Zhi-Xiu Lind, Eric TC Zieae and Vivian CW Wonge
  2017(2) [Abstract]  [View PDF(595.57 K)]
  

Original Article

The Effectiveness of Herbal Enema for Irritable Bowel Syndrome: A Meta-Analysis of Randomized, Calcium Channel Blocker-Controlled Trials
  Chun-Yan Wanga, Xu-Dong Tangbc, Pei-Yong Zhenga, Zhen Xiaoa, Li Zhanga and Guang Jiac*
  2017(2) [Abstract]  [View PDF(401.61 K)]
  

Review Article

Mechanism of Traditional Chinese Medicine on Intestinal Mucosal Immunity in Chronic Intestinal Diseases
  Lin Lva#, Feng-Yun Wanga#, Xiang-Xue Maa, Ting Chena, Hai-Jie Jia, Zheng-Yi Chena, Ya-Xin Tiana, Li-Qun Biana, Bei-Hua Zhanga, Xiao-Lan Yinb and Xu-Dong Tanga
  2017(2) [Abstract]  [View PDF(296.43 K)]
  

Original Article

Evaluation of the Pharmacokinetics and Renal Excretion of Ma-Zi-Ren-Wan in Health Subjects
  Dong-Dong Huabc, Linda Li-Dan Zhongab, Kun Waiab, Huai-Xue Muabc, Cheng-Yuan Linabc, Ling Zhaoab, Liang Daiab, Tao Huangabc and Zhao-Xiang Bianabc*
  2017(2) [Abstract]  [View PDF(599.33 K)]
  

Protocol

Chineseherbalmedicineforulcerativecolitis:a systematic review protocol
  Hong Mia, Linda Zhongb, Tao Huangb, Cheng-yuan Linb, Ling Zhaob, Dong-dong Hub, Hai-tao Xiaob, Zhao-Xiang Bianb* and Feng-Bin Liua*
  2017(2) [Abstract]  [View PDF(353.85 K)]