Volume ,Issue 4,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Review Article

Network Pharmacology: An Approach to the Analysis of Complex Systems Underlying Traditional Chinese Medicine
  Shao Lia and Yuan-Jia Hubc
  2018(4) [Abstract]  [View PDF(261.13 K)]
  

Original Article

A Network Pharmacology Approach to Decipher the Mechanisms of Anti-depression of Xiaoyaosan Formula
  Yao Gaoab, Li Gaoab, Jun-Sheng Tianab, Xue-Mei Qinab and Xiang Zhangc
  2018(4) [Abstract]  [View PDF(10.62 M)]
  
A Visual Analysis of Network Pharmacology Research Trends
  Shen Xiaoa, Fang-Qing Zhaob, Qi-Ming Wangb, Yun-Ru Dongb, Shein-Chung Chowc, Meng-Zhen Fanb, Bo Xingb, Fei Zhaia and Rong-Wu Xianga
  2018(4) [Abstract]  [View PDF(2.13 M)]
  
Compound-Target-Pathway Network Analysis and Effective Mechanisms Prediction of Bu-Shen-Jian-Pi Formula
  Xiao-Yan Lia, Meng-Die Yanga, Xue-Qing Hua, Fei-Fei Caia, Xiao-Le Chena, Qi-Long Chena and Shi-Bing Sua
  2018(4) [Abstract]  [View PDF(1.65 M)]
  
Exploring the Pathways and Targets of Shexiang Baoxin Pill for Coronary Heart Disease through a Network Pharmacology Approach
  Shou-De Zhangac, Zhan-Hai Sua, Rui-Hui Liub, Yan-Yan Diaoc, Shi-Liang Lic, Ya-Ping Huad, Hong-Lin Lic and Wei-Dong Zhangbc
  2018(4) [Abstract]  [View PDF(5.35 M)]
  
Study on the Biological Basis of Hypertension and Syndrome with Liver-Fire Hyperactivity Based on Data Mining Technology
  Xue-Ling Maa, Xing Zhaib, Jing-Wei Liuc, Xiao-Xing Xued, Shu-Zhen Guoc, Hua Xiec, Jian-Xin Chenc, Hui-Hui Zhaoc and Wei Wangc
  2018(4) [Abstract]  [View PDF(1.55 M)]