Volume ,Issue 2,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Protocol

Diagnosis and Treatment Protocol for COVID-19 (Trial Version 7) Traditional Chinese medicine (TCM) treatment
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(239.61 K)]
  

Review Article

The Potential Effects and Use of Chinese Herbal Medicine Pine Pollen (Pinus pollen): A Bibliometric Analysis of Pharmacological and Clinical Studies
  Shi-Bing Liangab, Ning Liangac, Fan-Long Bua, Bao-Yong Laiad, Ya-Peng Zhanga, Hui-Juan Caoa, Yu-Tong Feia, Nicola Robinsonae, Jian-Ping Liuaf
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(1011.53 K)]
  
Xihuang Pills, a Traditional Chinese Preparation used as a Complementary Medicine to Treat Cancer: An Updated Review
  Christian Baillya
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(2.41 M)]
  
Analysis of Interventional Clinical Research Protocols Related to Coronavirus Disease 2019 and Future Expectations
  Ya-Feng Wanga, Min Dua, Rui Sub
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(608.39 K)]
  
Comprehensive Comparison and Analysis of the Prevention and Treatment of Coronavirus Disease 2019 and Severe Acute Respiratory Syndrome with Traditional Chinese Medicine
  Ying Chenab, Jing-Jing Zhangab, Yan Liua, Hong-Cai Shanga
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(514.55 K)]
  
Antiviral Properties of Traditional Chinese Medicine against Coronavirus: Research Clues for Coronavirus Disease-2019
  Xu-Jie Wangab, Jia-Xi Lia, Miao-Ran Wangac, Zhong-Yang Zhouad, Bao-Chen Zhue, Xue-Xue Zhangab, Rui Zhangac, Wei Tangac, Yu-Fei Wuac, Wan-Tong Zhanga, Qiu-Yan Lia
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(1.16 M)]
  
Research Progress on Antidepressant Therapeutic Biomarkers of Xiaoyaosan
  Yao Gaoab, Ying-Xia Zhaoab, Teng Xuab, Jun-Sheng Tianab, Xue-Mei Qinab
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(1.96 M)]
  
Analysis of Similarities and Differences between Coronavirus Disease 2019 and Severe Acute Respiratory Syndrome
  Li-Ting Liua, Jie Lib, Gui-Ying Penga, Jing Lia, Tong Wua, Zi-Yang Yua, Ming-Ming Huanga, Cui-Yun Zhaoa
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(588.75 K)]
  

Original Article

Molecular Insight into the Therapeutic Promise of Xuebijing Injection againstCoronavirus Disease 2019
  Dan Zhanga, Jin-Tao Lva, Bing Zhangab, Ri-Na Saac, Bing-Bing Maa, Xiao-Meng Zhanga, Zhi-Jian Lina
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(4.62 M)]
  
Effect of Yangxinshi Tablets on the Phenotype and Function of Monocytes in Patients with Unstable Angina Pectoris of Coronary Heart Disease
  Li-Na Yangab, Ming-Yu Wangab, Ya-Qi Tongab, Shu-Nan Zhangab, Wei-Xia Wuab, Yan-Chun Dinga
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(4.18 M)]
  
A Network Pharmacology Study of Reduning Injection for the Treatment of Coronavirus Disease-19
  Jian Wua, Dong-Dong Ruana, Tong-Fei Fua, Jun Yuanb
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(4.31 M)]
  
The Experience of Treating Patients with Pneumonia Secondary to the Coronavirus Disease 2019 Using the Guizhi Method of Traditional Chinese Medicine
  Yu-Ting Maa, Qiu-Yun Wua, Sheng-Bo Lua, Wen-Mei Qiua, Pan Pana, Min Xub, Nong Tangc
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(2.22 M)]
  
Advantages of Anti-Inflammatory Acupuncture in Treating Sepsis of Coronavirus Disease 2019
  Guan-Yuan Jinab, Louis Lei Jinab, Jin Zhengab, Belinda Jie Heac
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(1.16 M)]
  

Erratum

Erratum: Academician Kai-Xian Chen Talks about the Development of Traditional Chinese Medicine and Global Medicine
  2020(2) [Abstract]  [View PDF(299.59 K)]