Volume ,Issue 4,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Review Article

Neuroendocrine‑Immune Regulating Mechanisms for the Anti‑Inflammatory and Analgesic Actions of Acupuncture
  Zhi‑Fang Xuab, Shou‑Hai Honga, Shen‑Jun Wangab, Xue Zhaoab, Yang‑Yang Liuab, Sha‑Sha Dinga, Yuan Xuab, Kuo Zhanga, Nan‑Nan Yua, Zhong‑Xi Lua, Fu‑Ming Yanga, Yi‑Nan Gonga, Qin‑Qin Hea, Kun Yua, Yi‑Ping Zhanga, Bao‑Min Doua, Lin Yaoa, Ya‑Wen Yana, Tao Yanga, Yan‑Fang Zhanga, Bao‑Hu Liua, Yong‑Ming Guoab, Hsuah‑Nee‑Connie Wonga, Yi Guoabc
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(2.92 M)]
  
Exosome Is an Important Novel Way of Acupuncture Information Transmission
  Ning‑Cen Liab, Ming‑Yue Liab, Zhong‑Xi Luab, Mu‑Yang Liab, Xue‑Mao Zhuoab, Yong Chenab, Ting‑Ting Wangab, Li‑Ying Xingab, Mei‑Juan Wangab, Kai Shanab, Ze‑Lin Chenabc, Calista Hui‑Min Limd, Bo Chenabc, Yi Guoace
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(2.15 M)]
  
Research Progress on Processing and Processing Methods in Salvia miltiorrhiza Production Areas
  Qin‑Rong Liua, Li‑Na Zhaob, Yi‑Shuo Wangac, Yong‑Guang Hanac, Zhen‑Ling Zhangac, Yu‑Quan Wua
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(2.32 M)]
  
The Effect of Hormones of the Hypothalamic‑pituitary‑target Gland Axes in a Kidney‑Yang Deficiency Syndrome Model
  Agra Darmawati Ayua, Wen Pana, Zou‑Qin Huangb, Ling Zhaoa
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(3.14 M)]
  
The Fruits of Xanthium sibiricum Patr: A Review on Phytochemistry, Pharmacological Activities, and Toxicity
  Hai Jianga, Xue-jiao Wanga, Liu Yanga, Jia-Xu Zhanga, A-Jiao Houa, Wen-Jing Mana, Song Wanga, Bing-You Yanga, Kelvin Chanc, Qiu-Hong Wangab, Hai-Xue Kuanga
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(7.45 M)]
  
Medicinal Plant of Bletilla striata: A Review of its Chemical Constituents, Pharmacological Activities, and Quality Control
  Sai Jianga, Meng‑Yun Wanga, Han‑Wen Yuana, Qian Xiea, Yang Liua, Bo‑Shu Lia, Yu‑Qing Jiana, Chang‑Xiao Liub, Hua‑Yong Louc, Atta‑Ur‑Rahmand, Wei‑Dong Panc, Wei Wanga
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(8.40 M)]
  
Chinese Herbal Medicine for the Treatment of Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome‑Associated Diarrhea: A Protocol for the Systematic Review and Meta‑Analysis of Randomized Clinical Trials
  Bai‑Lin Chena, Ming‑Zhu Zhanga, Zi‑Wei Huanga, Hong‑Rui Zhanga, Chang Xua, Jing Lib, Zhen‑Wei Liuc, Feng Jiangc, Xun Lib, Nicola Robinsond, Jian‑Ping Liub
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(1.62 M)]
  

Original Article

Mitochondria are Main Targets of Time/Dose‑Dependent Oxidative Damage‑Based Hepatotoxicity Caused by Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae in Mice
  Hong‑Ping Houa, Guang‑Ping Zhanga, Han Lia, Teng‑Fei Chena, Yun‑Hang Gaoa, Ling Songa, Zhong‑Xiu Zhanga, Zu‑Guang Yea
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(4.33 M)]
  
Geographical Origin and Level Identification of Frankincense Based on Hyperspectral Image
  Yu‑Xiang Zhanga, Zhong‑Chen Gaoa, Ye‑Xin Liua, Wei Lia
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(8.13 M)]
  
A Study on the Mechanism of Bruceine D in the Treatment of Non‑small Cell Lung Cancer H1299 Cells
  Xiao‑Yun Shenabc, Chao‑Yue Sua, Yan‑Yan Yanad, Ling‑Ling Zhanga, Qiao‑Ru Guoa, Hu‑Biao Chene, Shuhela Zhumabiekeb, Yelxat Danabekb, Jia‑Jun Lia, Yun Liua, Bolat Makabelbcf, Jian‑Ye Zhanga
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(4.69 M)]
  
Ginsenoside 3β‑O‑Glc‑DM (C3DM) Enhances the Antitumor Activity of Taxol on Lewis Lung Cancer by Targeting the Interleukin‑6/Jak2/STAT3 and Interleukin‑6/AKT Signaling Pathways
  Mei Tangab, Lu‑Lu Huangab, Qian‑Qian Duab, Chen Yanab, An‑Di Guc, Jin‑Ling Yangc, Yan Liab
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(4.22 M)]
  
Effect of Bushen Qingre Yuyin Decoction on Salivary Secretion, Spleen Index, Submandibular Gland Index, Submandibular Gland Histomorphology, and aqp5 Expression in the Nonobese Diabetic Mouse Model
  Wan-Ru Wanga, Huan-Yu Liub, Zhi-Xiong Rena, Lu Chena, Sai Liua, Lian-Cun Shia, Xiao-Ping Yanc, Feng Mid
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(2.46 M)]
  
Risk Factors Associated with Recurrence within 90 Days of Ischemic Stroke Onset in Chinese Medicine Hospital: A National Cross‑Sectional Study in China
  Yang Gaoa, Yan‑Ming Xiea, Ye‑Feng Caib, Xiao‑Ming Shenc, De‑Xi Zhaod, Ying‑Zhen Xiee, Yin Zhanga, Gui‑Qian Wanga, Xu Weif, Rui‑Li Weia
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(2.03 M)]
  
Theoretical Characteristics of Tibetan Medicine
  Jing‑Nan Liuab, Tawni Tidwellc, Hui‑Hui Zhaoab, Qing-Jia Rend, Meng Maoab, Hui‑Chao Wuab, Xiao-Han Pangab, Wei Chenab, Meng‑Ling Huab, Zi-Juan Zhangab, Da Mana, Xiao‑Qiao Renab, Li‑Li Wua, Tong‑Hua Liuad
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(2.35 M)]
  
Network Pharmacology‑Based Study of Chinese Herbal Qixiong Formula in Treating Oligoasthenospermia
  Feng Zhaoa, Sheng‑Jing Liua, Qing‑He Gaoa, Ji‑Wei Zhanga, Guan‑Chao Dua, Fu Wanga, Jun Guoa
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(4.48 M)]
  
Electroacupuncture Alleviates Neuropathic Pain by Modulating Th2 Infiltration and Inhibiting Microglial Activation in the Spinal Cord of Rats with Spared Nerve Injury
  Bin Liua, Wei Longa, Ru‑Rong Wanga
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(3.18 M)]
  
Successful Treatment of Coronavirus Disease with Integrated Traditional Chinese and Western Medicine: A Case Report
  Ya‑Li Guoa, Bo Wangb, Jin‑Lian Chengc, Yu‑Guang Wanga
  2020(4) [Abstract]  [View PDF(1.81 M)]