Volume ,Issue 1,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Guideline

Network Pharmacology Evaluation Method Guidance - Draft
  Shao Li, Yi-Tao Chen, Qing-Yang Ding, Jian-Ye Dai, Xian-Chun Duan, Yuan-Jia Hu, Xin-Xing Lai, Qing-Fei Liu, Ming Niu, Rong-Wu Xiang, Zheng Xiang, Hai-Yu Xu, Xin Wang, Hong-Jun Yang, Kuo Yang, Ming Yang, Hai-Yang Yu, Bo Zhang, Peng Zhang, Qian-Ru Zhang, Hui-Hui Zhao, Jing Zhao
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(602.48 K)]
  

Original Article

Simultaneous Quantitative Analysis of Five Components in Angelica sinensis and Angelica acutiloba Acclimatized Growing in Vietnam by High-Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detector
  Thi Minh Tam Phama, Thi Thu Cuc Leab, Van Thanh Nguyenbc, Viet Hung Tranad
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(650.86 K)]
  
Differentiation of Belamcandae Rhizoma and Iridis Tectori Rhizoma by Thin-Layer Chromatography and High-Performance Liquid Chromatography
  Lu-Lu Xua, Yang Zhanga, Yue Chaia, Kuan Chena, Hai-Dong Wanga, Chun-Guo Yangb, Min Yea, Xue Qiaoa
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.96 M)]
  
Rapid Differentiation of Aconiti Kusnezoffii Radix from Different Geographic Origins Using Ultra-Performance Liquid Chromatography Coupled with Time-of-Flight Mass Spectrometry
  En-Yu Luab, Zi-Feng Piac, Zhong Zhenga, Shu Liua, Feng-Rui Songa, Na Lid, Zhi-Qiang Liua
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.25 M)]
  
Comprehensive Quality Evaluation of ShuXueNing Injection Employing Quantitative High-Performance Liquid Chromatography Fingerprint and Chemometrics
  Yu Zhanga, Xin Xub, Hua-Wen Qib, Yu-Cheng Liuc, Jia-Tao Dongc, Gui-Cai Xic, Hong-Li Jinab, Yan-Fang Liuab, Xin-Miao Liangab
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(2.23 M)]
  
Identification and Determination of Fructooligosaccharides in Snow Chrysanthemum (Coreopsis tinctoria Nutt.)
  Ling-Xiao Chena, De-Jun Hua, Wen-Fei Xua, Shao-Ping Lia, Jing Zhaoa
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.51 M)]
  
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay and Immunochromatographic Strip for Rapid Detection of Atrazine in Three Medicinal Herbal Roots
  Yu-Dan Wanga, Jia-An Qina, Liu Wuab, Bao-Min Wangc, Sergei Eremind, Shi-Hai Yangb, Mei-Hua Yanga
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.02 M)]
  
Ultra-High-Performance Liquid Chromatograph with Triple-Quadrupole Mass Spectrometer Quantitation of Twelve Phenolic Components in Different Parts of Sarcandra glabra
  Jing-Guang Lua, Cai-Yun Wanga, Da-Xin Chenb, Jing-Rong Wanga, Kai-Si Chea, Ming Zhongc, Wei Zhanga, Zhi-Hong Jianga
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.72 M)]
  
Discrimination of Five Species of Panax Genus and their Geographical Origin Using Electronic Tongue Combined with Chemometrics
  Li-Xia Tiana, Jin-Hua Lia, Li Zhangb, Bashir Ahmadc, Lin-Fang Huanga
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.14 M)]
  
Quantitative Evaluation of the Compatibility Effects of Aidi Injection on the Treatment of Hepatocellular Carcinoma Using Targeted Metabolomics: A New Strategy on the Mechanism Study of an Anticancer Compound in Traditional Chinese Medicine
  Ran Liua, Lin-Lin Zhua, Chun-Yu Yua, Ya-Ping Shuaia, Ling-Ling Sunb, Kai-Shun Bia, Qing Lia
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.33 M)]
  
Comprehensive Metabolic Profiling of Modified Gegen Qinlian Decoction by Ultra-High-Performance Liquid Chromatography-Diode Array Detection-Q-Exactive-Orbitrap-Electrospray Ionization-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry and Application of High-Performance Thin-Layer Chromatography for its Fingerprint Analysis
  Xuehong Nösta, Eva-Maria Pferschy-Wenziga, Xiao-Tong Yub, Min Lic, Xiao-Lin Tongb, Rudolf Bauera
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(2.92 M)]
  
Ultra-High Performance Liquid Chromatography/Ion Mobility-Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry and Database-Driven Automatic Peak Annotation for the Rapid Profiling and Characterization of the Multicomponents from Stephaniae Tetrandrae Radix (Fang-Ji)
  Yue-Xin Qianab, Hu-Min Xieab, Tian-Tian Zuoab, Xue Liab, Ying Huab, Hong-Da Wangab, Xiu-Mei Gaoa, Wen-Zhi Yangab
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(4.62 M)]
  
Simultaneous Determination and Pharmacokinetics of Tetrandrine, Fangchinoline, and Cyclanoline in Rat Plasma by Ultra-High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry after Oral Administration of Stephaniae Tetrandrae Radix Extract
  Zhi-Bin Wanga, Yue Maa, Hua Liua, Yu-Jin Bib, Meng Wanga, Hai-Xue Kuanga
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.09 M)]
  
Gas Chromatography–Mass Spectrometry for Quantitative and Qualitative Analysis of Essential Oil from Curcuma wenyujin Rhizomes
  Xiang-Sheng Zhaoa, Yue-Xiang Zengb, Ya-Kui Zhoua, Rong-Tao Lia, Mei-Hua Yangac
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(1.00 M)]
  
Quantitative Analysis of Eight Ginsenosides in Red Ginseng Using Ginsenoside Rg1 as Single Reference Standard
  Juan Daa, Qiu-Rong Wanga, Yan Wanga, Shuai Yaoa, Yong Huanga, Wen-Long Weia, Jian Lianga, Yao Shena, Gerhard Franzb, De-An Guoa
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(959.78 K)]
  
Eleven Absorbed Constituents and 91 Metabolites of Chuanxiong Rhizoma Decoction in Rats
  Feng Xua, Lei Zhanga, Xin Zhaoa, Qi-Le Zhoua, Guang-Xue Liua, Xiu-Wei Yanga, Dong-Hui Yanga, Shao-Qing Caia
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(2.50 M)]
  
A Simple High-Performance Liquid Chromatography Method for the Assay of Flavonoids in Ginkgo biloba Leaves
  Dan-Dan Wua, Cheng Qua, Xin-Guang Liua, Ping Lia, Wen Gaoa, Hua Yanga
  2021(1) [Abstract]  [View PDF(2.52 M)]