Volume ,Issue 2,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Guideline

International Clinical Practice Guideline of Chinese Medicine Alzheimer
  Yun-Ling Zhang, Xiao-Ling Hu, Yue-Hua Li, Cui-Xia Zhao, Abudushalamu, Xiang-Lan Jin, Hui-Qun Pang, Li Sun, Xian-Hong Su, Jian Wang, Rui-Ping Zhang, Cui-Song Zhang, Hong Chen, Xiao-Ling Dang, Ge-Li Sheng, Zhi Wan
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(624.30 K)]
  
International Clinical Practice Guideline of Chinese Medicine Climacteric Syndrome
  Cheng-Cong Xiao, Yan-Feng Liu, Tie-Feng Wang, Meng-Bai Xu, Hui-Lan Du, Yan-Hua Han, Ji-Ling Jin, Hua Lu, Song-Ping Luo, Kun Ma, Yong Tan, Xin Xu, Hong Zhao, Rui-Hua Zhao, Su-Li Gao, Hoda Azizi, Yoshikawa Junko, Ying-Yi Qian
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(615.54 K)]
  
International Clinical Practice Guideline of Chinese Medicine Anxiety
  Qi-Sheng Tang, Miao Qu, Wen-Jun Sun, Chang-Qing Yang, Wang-Lin Boxin, Ji-En Zhao, Ping Wang
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(608.35 K)]
  

Original Article

Representation of Specific Diagnosis for Low Back Pain Using the 11th Revision of International Classification of Diseases and Related Health Problems: Perspectives of Conventional Medicine and Traditional Medicine
  Anne Changa, Hong Zhaob
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(654.37 K)]
  
Nrf2 Activation by Morinda citrifolia L. (Noni) Fruit Juices
  Arulmani Manavalana, Mallique Qadera, Xiao-Hua Wua, Shu-Geng Caoa
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(2.30 M)]
  
Effect of Moxibustion on Cardiac Remodeling and Myocardial Function in Rats with Exercise-Induced Fatigue
  Zheng-Xian Shena, Jie Zhub, Yu-Lei Liangac, Zhi-Fang Zhanga
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(743.37 K)]
  
Determination of the Bioaccessibility of Cadmium in Golden Thread by Physiologically Based Extraction Test Digestion Using the in vitro/Caco2 Cell Model and Subsequent Risk Assessment
  Tian-Tian Zuoab, Fei-Ya Luoa, Hong-Yu Jina, Shu-Xia Xinga, Bo Lia, Kun-Zi Yuab, Shuai Kangac, Lei Sunab, Shuang-Cheng Maa
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(693.04 K)]
  
Neuroprotective Effects of San-Jia-Fu-Mai Decoction: Studies on the in vitro and in vivo Models of Parkinson's Disease
  Chang Qua, Ling Liub, Qing-Qing Xua, Yan-Fang Xianac, Zhi-Xiu Linacd
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(2.31 M)]
  
An Exploration in the Potential Substance Basis and Mechanism of Chuanxiong Rhizoma and Angelicae Dahuricae Radix on Analgesia Based on Network Pharmacology and Molecular Docking
  Ting-Ting Zhaoab, Rui-Rui Lanab, Shang-Dong Liangc, Günther Schmalzingd, Hong-Wei Gaoe, Alexei Verkhratskyf, Chuan-Hua Heg, Hong Nieab
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(1.95 M)]
  
Garcinone E Blocks Autophagy Through Lysosomal Functional Destruction in Ovarian Cancer Cells
  Xiao-Huang Xua, Yu-Chi Chena, Yu-Lian Xua, Zhe-Ling Fenga, Qian-Yu Liua, Xia Guoa, Li-Gen Lina, Jin-Jian Lua
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(2.90 M)]
  
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Virus-Like Particle and Its Application in Chinese Medical Research
  Ruo-Dan Xua, Ming-Fei Shia, Jing Lib, Ning Lia
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(467.97 K)]
  
Pharmacokinetic and Relative Bioavailability of Three Secoiridoid Glycosides in Beagle Dog Plasma After Oral Administration of Conventional and Enteric-Coated Capsules of Gentianella acuta Extract
  Zhi-Bin Wanga, Kai Lia, Meng Wanga, Gao-Song Wua, Yu-Jin Bib, Hai-Xue Kuanga
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(1.88 M)]
  
Safety Assessment of Aconitum-Derived Bulleyaconitine A: A 91-Day Oral Toxicity Study and a Tissue Accumulation Study in Rats
  Shi-Liang Yina, Feng Xub, Hao Wub, Fei Lic, Ge Jina, Zu-Qian Wud, Ran Mengd, Si-Man Mad, Fan Zhoue, Peter Breslinf, Chun-Fu Wub, Hong Zhangb
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(4.62 M)]
  
Spectrum-Toxicity Correlation Study Revealed the Influence of the Nine-Time Steaming and Sun Drying Method on Hepatotoxic Components of Polygoni Multiflori Radix
  Zhuo Shiab, Xiao-Fei Lib, Ya-Lei Liub, Peng-Yan Lib, Ming Niub, Zhao-Fang Baib, Guang-Qin Zhanga, Yang Lua, Jia-Bo Wangb
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(1.02 M)]
  

Review Article

Progress of Traditional Chinese Medicine Treating COVID-19
  Ming-Xue Lia, Yue-Ying Yanga, Yang Liua, Meng-Zhu Zhengb, Jun Lic, Li-Xia Chena, Hua Liab
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(487.12 K)]
  
Current Global Status and Future Development of Traditional Chinese Medicine in the Prevention and Treatment of Coronavirus Disease 2019
  Ze-Jia Songa, Wan Najbah Nik Nabilab, Zhi-Chao Xia, Hong-Xi Xuac
  2021(2) [Abstract]  [View PDF(901.89 K)]