Volume ,Issue 3,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Original Article

Intelligent Prescription‑Generating Models of Traditional Chinese Medicine Based on Deep Learning
  Qing‑Yang Shia, Li‑Zi Tana, Lim Lian Sengb, Hui‑Jun Wanga
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(1.53 M)]
  
Network Pharmacology Study of Yuebi Plus Banxia Decoction in Treating Asthma
  Wen‑Jie Songa, Zheng Haoa
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(4.26 M)]
  
Protective Effect of Ginsenoside Rd on Lipopolysaccharide‑Induced Acute Lung Injury through its Anti‑Inflammatory and Anti‑Oxidative Activity
  Jv Chena, Wan‑Xian Fangb, Shao‑Jin Lic, Shui‑Xiu Xiaod, Hai‑Jian Lie, Yong‑Li Situf
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(2.65 M)]
  
Molecular Docking‑Based Research on the Potential Anti‑Encephalopathy Effect of Gentianine
  Awais Wahaba, Jian‑Xin Chena, Cai‑Xia Jiaa, Ghulam Murtazab, Chuan‑Hong Wuac, Na Wanga
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(1.30 M)]
  
Screening Safflower Injection for Constituents with Activity against Stroke Using Comprehensive Chemical Profiling Coupled with Network Pharmacology
  Xin‑Yue Shia, Qiu‑Yun Miaoa, Xin‑Guang Liua, Ping Lia, Wen Gaoa
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(2.88 M)]
  
Exploration of Bioactive Constituents and Immunoregulatory Mechanisms of a Hanshi‑Yufei Formulation for Treating COVID‑19
  Wen‑Long Weia, Shi‑Fei Wua, Zhen‑Wei Liab, Hao‑Jv Liab, Hua Qua, Chang‑Liang Yaoa, Jian‑Qing Zhanga, Jia‑Yuan Lia, Gao‑Le Zhanga, Wan‑Ying Wuab, De‑An Guoab
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(1.86 M)]
  

Review Article

Reviewing Threats to Wild Rhodiola sachalinensis, A Medicinally Valuable yet Vulnerable Species
  Josef A. Brinckmanna, Anthony B. Cunninghambc, David E. V. Harterd
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(806.31 K)]
  
Randomized Clinical Trials of Traditional Chinese Medicines for Treating Ulcerative Colitis: A Scoping Review
  You‑You Zhenga, Xiao Wanga, Jiang‑Tao Sib, Yu‑Xin Suna, Wen‑Bin Houa, Jian‑Ping Liua, Yuan‑Xi Lic, Zhao‑Lan Liua
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(1.18 M)]
  
Phytohormones Jasmonic Acid, Salicylic Acid, Gibberellins, and Abscisic Acid are Key Mediators of Plant Secondary Metabolites
  Zong-You Lvab, Wen-Jing Suna, Rui Jianga, Jun-Feng Chena, Xiao Yinga, Lei Zhangc, Wan-Sheng Chenab
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(3.61 M)]
  
The Distribution, Uses, and Characteristic Components of Gentianaceae Plants in China
  Han Chenga, Yue‑Bin Gea, Jun Lia, Yan Zhangb, Xian‑Ju Huanga, Guo‑Xun Chenc
  2021(3) [Abstract]  [View PDF(1.02 M)]