Editorial Board of World Journal of Traditional Chinese Medicine (WJTCM)
 
Editor-in-chief
 
De'an Guo (Shanghai)
Jing-Yan Han (Beijing)
 
Modern research on Chinese materia medica
Associate editor-in-chief
 
Rudolf Bauer (Austria)
Thomas Efferth (Germany)
Haruki Yamada (Japan)
Members
 
Mark Blumenthal (USA)
Guido F. Pauli (USA)
Alexander Shikov (Russia)
 
Hermann Stuppner (Austria)
Rob Verpoorte (Netherlands)
Anna Bilia (Italy)
 
Leslie Gunatilaka (USA)
Mathias Hamburger (Switzerland)
Michael Heinrich (UK)
 
Jinwoong Kim (Korea)
Brigitte. Kopp (Austria)
Pulok Mukherjee (India)
 
Ikhlas Khan (USA)
Yoshinori Asakawa (Japan)
Lin Ge (Hong Kong)
 
Li Ping (Nanjing)
Weidong Zhang (Shanghai)
Yu Shishan (Beijing)
 
Xijun Wang (Harbin)
Lingyi Kong (Nanjing)
Chunfu Wu (Shenyang)
 
Kelvin Chan (Australia)
Kuo-Hsiung Lee (USA)
Hongxi Xu (Shanghai)
 
Yuan Shiun Chang (Taichung)
 
 
 
 
 
 
Research on TCM basic theory
Associate editor-in-chief
 
Tai-Ping Fan (UK)
 
 
Members
 
 
 
 
Qi-he Xu (UK)
Kinzo Matsumoto (Japan)
Walter N Durán (USA)
 
Charlie C Xue (Australia)
Yi-Tsau Huang (Taipei)
Qiaobing Huang (Guangzhou)
 
Kesheng Dai (Suzhou)
Huang Yu (Hong Kong)
Takashi Ikejima (Japan)
 
 
 
 
TCM clinical study
Associate editor-in-chief
 
Jianping Liu (Beijing)
 
 
Members
 
 
 
 
Aiping Lu(Hong Kong)
Yongjun Wang(Shanghai)
Zhaoxiang Bian(Hong Kong)
 
Hidekazu Suzuki(Japan)
 
 
Acupuncture & Moxibustion
Associate editor-in-chief
 
 
 
 
John Longhurst (USA)
 
 
Members
 
 
 
 
Peng Li (USA)
Wan You (Beijing)
Lixing Lao (Hong Kong)
 
Baixiao Zhao (Beijing)