Volume ,Issue 4,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Original Article

Mechanism Research of Chonglou as a Pain Killer by Network Pharmacology
  Yu‑Tong Liuab, Yong‑Li Situab, Ting‑Ting Zhaoab, Li‑Na Longab, He‑Kun Zengab, Shang‑Dong Liangc, Günther Schmalzingd, Hong‑Wei Gaoe, Jin‑Bin Weif, Chuan‑Hua Heg, Hong Nieab
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(3.13 M)]
  
Effect of Medical Qigong Therapy on Distress, Fatigue, and Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Intensity‑Modulated Radiation Therapy: A Single Arm Clinical Trial
  Priyanka S. Sagaonkara, Renu Pattanshettya
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(2.00 M)]
  
Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Inhibited by Huangqi Guizhi Wuwu Decoction via Th2 Cytokine Enhancement
  Yong Penga, Fei‑Zhou Zhub, Xiang Denga, Jian‑Xiong Zhoua, Shuai Gaob, Zhi‑Xing Chena, Shan‑Shan Yanga, Lu Gana, Zhuo‑Lin Lib, Qian‑Qian Liub
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(2.24 M)]
  
Network Pharmacology‑Based Exploration of the Mechanism of Guanxinning Tablet for the Treatment of Stable Coronary Artery Disease
  Song Shenga, Qiao-Ning Yanga, Hao-Ning Zhua, Yong-Yue Xiana
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(4.74 M)]
  
Emotion Regulation Effect of Baduanjin on College Students: A Pilot Event‑Related Potential Study on Late Positive Potential
  Qiang Gua, Qing‑Chuan Hubc, Yu‑Long Weic, Kevin Chende, Jing‑Jing Dongc, Shen‑Yi Lic, Wei‑Wei Wangc, Yi‑Bin Zhengf
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(896.46 K)]
  
CiteSpace‑Based Metrical and Visualization Analysis of Tai Chi Chuan Analgesia
  Yu‑Qi Maoa, Feng Zhanga, Hai‑Bei Songc, Yi‑Fan Lia, Jin‑Fan Tanga, Peng Yanga, Li‑Zhou Liub, Yong Tangb, Shu‑Guang Yua, Hai‑Yan Yina
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(1.01 M)]
  
A Study on the Mechanism of the Protective Effect of GuangeFang on Sepsis‑Associated Acute Kidney Injury
  Shuo Lia, Qing‑Quan Liua
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(663.91 K)]
  
Effect and Signaling Pathways of Nelumbinis Folium in the Treatment of Hyperlipidemia Assessed by Network Pharmacology
  Qiu Panab, Zhi‑Qing Zhangb, Cong‑Yang Tianb, Tong Yub, Ran Yangc, Xin‑Lou Chaib
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(4.01 M)]
  
Exploring the Pharmacological Mechanism of Danhe Granules against Hyperlipidemia by Means of Network Pharmacology and Verified by Preliminary Experiments
  Zhi‑Qing Zhanga, Ai‑Ping Chena, Tong Yua, Shuang‑Jie Yanga, De‑Shuai Yub, Ran Yangc, Xin‑Lou Chaia
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(2.98 M)]
  
Acupuncture for Hot Flashes: A Literature Review of Randomized Controlled Trials Conducted in the Last 10 Years
  Ru‑Ya Shenga, Yan Yanb, Hai Hoang Linh Dangc
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(923.94 K)]
  

Review Article

Research Progress of Qiweibaizhu Powder in Treating Digestive System Diseases
  Shi‑Qi Liua, Ji Lia
  2021(4) [Abstract]  [View PDF(532.29 K)]